Banc de Teixits Neurològics

Sol·licitud de mostres

Sol·liciti assessorament

Plataforma de serveis

Informació per a donants


El fons de conservació de mostres del Banc de Teixits Neurològics compta actualment més de 2.000 cervells i medul·les espinals corresponents a un ampli ventall de malalties neurològiques, en què la malaltia d’Alzheimer és la que compta amb més casos. S’hi troben també mostres procedents de pacients amb la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, la malaltia de Parkinson, la demència de cossos de Lewy, l’esclerosi lateral amiotròfica i la malaltia de Huntington, entre d’altres.

El fons d’aquest banc de cervells i medul·la espinal inclou mostres conservades per congelació, criopreservació i parafinades. Integrat a la xarxa europea de bancs Brain-Net Europe, es troba en un context de creixement anual del nombre de mostres de cervells.

El Banc de Teixits Neurològics del Biobanc, a més, ofereix un diagnòstic neuropatològic detallat d’interès tant per al metge de referència com per als familiars del donant. És també centre de referència per al diagnòstic neuropatològic post-mortem de malalaties priòniques humanes a Catalunya.

La distribució aproximada de mostres disponibles es recull en el següent gràfic:

Cofinançat per: