El Biobanc de l'Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS és, a més d’un reservori de mostres per a la recerca biomèdica, una plataforma de suport en la qual els investigadors poden sol·licitar serveis relacionats amb la col·lecció i la manipulació de mostres biològiques.

CARTERA DE SERVEIS DEL BIOBANC:

ASSESSORAMENT TÈCNIC I CIENTÍFIC

 • Creació i gestió de noves col·leccions
 • Metodologia
 • Disseny d’experiments amb mostres tissulars humanes i animals
 • Disseny i interpretació d’estudis immunohistoquímics
 • Programes de gestió de qualitat
 • Harmonització de les pràctiques de control de qualitat per al tractament de les mostres d’ADN
 • Formació per a l’ús d’equipament del Biobanc (microdissector i morfòmetre)

GESTIÓ DE COL·LECCIONS PRIVADES

 • Coordinació de la col·lecció de mostres en estudis multicèntrics
 • Emmagatzematge de col·leccions preexistents (-80ºC, Nitrògen líquid)

TÈCNIQUES HISTOLÒGIQUES:

 • Processament de teixits congelats i en parafina (macroscòpia, congelació, fabricació de blocs de parafina)
 • Microdissecció per làsser
 • Tissue microarrays o TMAs
 • Tincions histològiques
 • Diagnòstic neuropatològic definitiu de malalties neurològiques

TÈCNIQUES CEL·LULARS:

 • Purificació i congelació de PBMCs
 • Immortalització de limfòcits
 • Obtenicó d’explants

TÈCNIQUES MOLECULARS:

 • Extracció d’ADN a partir de sang perifèrica
 • Extracció d’ADN/ARN/proteïna a partir de teixit (congelat i parafinat)
 • Amplificació d’ADN genòmic per WGA
 • Aïllament de sèrum i plasma

Els investigadors que vulguin dipositar la seva col·lecció a les instal·lacions del Biobanc o que sol·licitin mostres hauran de signar un conveni MTA (Material Transfer Agreement) on s'especifiquen els termes i les condicions sota els quals el Biobanc emmagatzemarà les mostres.

Contacte:

Aina Rodríguez, Coordinadora del Biobanc

Tel.: 93 227 54 00 (Ext. 4303 / 4300)

aina.rodriguez(ELIMINAR)@idibaps.org

Cofinançat per: