El Biobanc és una infraestructura que aglutina els principals bancs de mostres vinculats a l’Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS. Ofereix, per tant, un ampli repertori de mostres humanes en diferents formats, en funció de l’àrea del Biobanc que se’n responsabilitzi:

Banc de Teixits Neurològics

Custodia mostres corresponents a un ampli ventall de malalties neurològiques, en què la Malaltia d’Alzheimer és la més representada. S’hi troben també mostres procedents de pacients amb la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, la malaltia de Parkinson, la demència de cossos de Lewy, l’esclerosi lateral amiotròfica i la malaltia de Huntington, entre altres. Els teixits i les mostres de cervell d’aquest banc del Biobanc es troben emmagatzemats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Visita el catàleg de mostres

Banc de Tumors i d’Anatomia Patològica

El Banc de Tumors atresora fragments de teixit congelat corresponents a les neoplàsies humanes més freqüents –mama, pròstata, limfomes, digestives, laringe i ORL, bufeta, ronyó, sistema nerviós central, pulmó, ovari, endometri i tiroides– i a d’altres més esporàdiques, líquids orgànics, matrius de teixit i blocs de parafina amb material fixat.

Les mostres parafinades d’anatomia patològica, d’altra banda, cobreixen un ampli ventall de malalties que abasten des de la neoplàsia gastrointestinal, urològica, ginecològica i pulmonar fins a les de caràcter infamatori o infecciós.

Visita el catàleg de mostres

Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids

Recull mostres d'ADN per a la realització d’estudis de genòmica a gran escala o d’altres anàlisis genètiques; mostres de sèrum i de plasma que poden ser útils en estudis com ara la determinació de perfils proteics i metabòlics o la identificació de noves dianes terapèutiques; limfòcits que es podran utilitzar per a l'extracció d'ARN per a estudis d’expressió gènica... A més, d’algun dels seus projectes, el Biobanc també disposa d’eritròcits, buffy coat, sang total, líquid amniòtic o líquid cefaloraquidi.

Visita el catàleg de mostres

Cofinançat per: