Per dissenyar i executar estudis ambiciosos que obtinguin resultats concloents cal un gran nombre de mostres provinents de pacients i donants. El Biobanc recull i emmagatzema aquestes mostres, que permetran un millor coneixement de les malalties i el descobriment de nous tractaments.

Les persones fan possible els biobancs

En l’era de la medicina personalitzada és imprescindible disposar d’un gran nombre de mostres per a l’avenç de la Biomedicina. Per això, la donació desinteressada de mostres biològiques és bàsica per possibilitar investigacions capdavanteres. Tots podem posar el nostre granet de sorra en la lluita contra la malaltia.

La recollida de mostres humanes va sempre acompanyada de l’autorització corresponent per part del pacient o del donant. Hi ha la possibilitat de fer donacions a les diverses àrees del Biobanc tant per part de persones sensibilitzades amb les necessitats de la recerca com per part dels pacients.

Contacta amb nosaltres

Si voleu ser donant de mostres, podeu contactar amb el Biobanc a través del correu biobanc(ELIMINAR)@idibaps.org.Cal que exposeu breument les vostres motivacions i el tipus de mostres que voldríeu donar. L’equip del Biobanc us orientarà sobre les opcions existents i el procés a seguir en funció de la patologia amb la qual la mostra estigui vinculada. Si voleu donar teixits neurològics trobareu informació específica en aquest mateix web.

Gràcies per ajudar-nos a fer possible una recerca biomèdica millor i més competitiva.


Informació legal

Llei d’Investigació Biomèdica

La Llei d'Investigació Biomèdica de l’Estat espanyol regula l'emmagatzematge, la cessió i la utilització de les mostres biològiques, com també el funcionament dels biobancs en els quals es durà a terme la conservació. Segons aquesta legislació:

Es crearà el Registre Nacional de Biobancs, on s'hauran d'inscriure tots els bancs de mostres per a la recerca amb la finalitat de garantir el compliment dels requisits bioètics i de confidencialitat: la gratuïtat de cessió de les mostres, l'anonimat dels donants, el seu dret a conèixer la finalitat de la recerca i la possibilitat de revocació del consentiment en qualsevol moment posterior a la cessió de les mostres.

Es diferencien els biobancs d'altres col·leccions de mostres biològiques que puguin existir amb finalitat de recerca biomèdica.

Amb l’autorització prèvia del Ministeri, i a iniciativa de l'Institut de Salut Carles III, es podran crear aquells bancs de mostres biològiques que es considerin oportuns, en funció de l'interès general. Es crearà el Comitè de Bioètica d'Espanya amb la finalitat d'incrementar les garanties i la seguretat de la recerca biomèdica.

Es fixen uns estàndards de qualitat i de seguretat que impliquen la traçabilitat dels biomaterials en tot moment.

Més informació: Llei d'Investigació Biomèdica

Llei de Protecció de Dades

L’Agència Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades vetllen pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)de l’Estat espanyol que, entre els seus objectius, té el de garantir un ús correcte i ètic de les dades associades a les mostres emmagatzemades al Biobanc. En compliment de la llei vigent, doncs, es garanteix que la identitat del donant i el tractament de les seves dades en els projectes d’investigació es gestionen de forma completament confidencial, de manera que és impossible esbrinar a quina persona pertany cada mostra gràcies a la tècnica de la doble codificació.

Documents de consentiment informat

El Biobanc té el deure d’informar correctament els donants de mostres sobre l'ús que se'n farà, i també d’explicar-los que han estat recopilades sota el compliment de les directives ètiques nacionals i internacionals. Amb aquest objectiu, quan el metge informa els pacients de la possibilitat de col·laborar amb el Biobanc, té l’obligació de lliurar-los un document de consentiment informat. Un cop signat, el pacient es dóna per assabentat de l'ús que es farà de les seves mostres i hi dóna el vistiplau.

Descarrega model CI

Cofinançat per: