El Biobanc de l'Hospital Clínic - IDIBAPS

El Biobanc és una plataforma que treballa per obtenir, emmagatzemar, gestionar i distribuir grans col·leccions de mostres biològiques humanes de fenotips o malalties de gran interès per a la recerca. Possibilita així la tasca d’uns investigadors a qui, a més, ofereix assessorament tècnic en projectes de recopilació de mostres humanes.

La història del Biobanc es remunta a finals de 2008. Fins aleshores, l’elevada i creixent demanda de mostres biològiques per a la recerca en biomedicina no acabava de trobar resposta en unes col·leccions que s’estructuraven amb criteris molt diversos, cosa que creava un panorama massa heterogeni i mancat d’una línia comuna.

Per corregir aquesta situació, l’Hospital Clínic - IDIBAPS unifica a través del Biobanc les seves mostres en un catàleg únic i complet. L’estandardització i la centralització de les mostres possibilita un salt qualitatiu en la recerca biomèdica.

El Biobanc és un banc de bancs

El fons de mostres del Biobanc el configuren tres grans bancs:

Si bé la particularitat i la complexitat inherents als diversos grups de mostres n’exigeix una gestió individualitzada, el funcionament dels tres bancs es regeix per les mateixes directrius que emanen d’un òrgan de coordinació general. La seva organització i la seva estructura transversal s’han convertit en un referent a Catalunya i a Espanya.

Cofinançat per: