Organigrama

 

Director científic

Joan Albert Barberà, MD

Contactar-hi(ELIMINAR)

Funcions

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent
 • Mantenir un registre de les activitats del Biobanc
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres
 • Elaborar un informe anual d’activitats
 • Atendre consultes i reclamacions
 • Elaborar una memòria descriptiva de les col·leccions

Coordinadora

Anna Bosch, PhD

Contactar-hi(ELIMINAR)

Funcions

 • Assegurar la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades
 • Coordinar la integració funcional de les diverses àrees del Biobanc
 • Proporcionar informació sobre el Biobanc
 • Controlar els procediments tècnics i organitzatius que es fan al Biobanc
 • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat
 • Controlar el manteniment de les infraestructures i garantir-ne el bon funcionament
 • Atendre les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, en compliment de la normativa vigent

Comissió Assessora

Marta Aymerich, MD

En representació de les Col·leccions de Mostres Biològiques del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic

Pedro L. Fernández, MD

Patòleg especialista del servei d'anatomia patològica del Hospital Clínic. Fundador del Banc de Tumors

Josep Maria Miró, MD

Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic

Eduard Gratacós, MD

Cap del Servei de Medicina Maternofetal de l’Hospital Clínic

Francesc Graus, MD

Cap de Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic i responsable del Banc de Teixits Neurològics

Anna Novials, MD

Cap del Laboratori de Diabetis i Obesitat, CIBER de Malalties Metabòliques (CIBERdem)

Julià Panés, MD

Cap del Servei de Gastroenterologia i responsable de les mostres de malaltia inflamatòria intestinal

Aleix Prat, MD

Cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic

Antonio Martínez, MD

Cap del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic

Funcions

 • Anàlisi de les necessitats i la demanda per part dels investigadors
 • Identificació de les col·leccions presents a l'Hospital Clínic - IDIBAPS
 • Anàlisi de la situació de les col·leccions
 • Decidir quines col·leccions formaran part del Biobanc
 • Contribuir a les decisions sobre les estratègies de creixement del Biobanc
|alt comite cientific|

Comitè Científic Extern

Format per experts en diversos àmbits del camp de la medicina i la recerca biomèdica

Aurora Astudillo

Alberto Lleó

Mª Teresa Tuñón

Manuel Morente

Maria-Rosario Luquin

Alberto Rábano

Enrique de Álava

Jose Antonio López-Guerrero

Eugeni Domènech

Jose Luis Herrera

Isabel Valverde

María Esteve

Maria Antonia Fortuño

Anabel Sáez

José Antonio Hernández

 • Oferir assessorament científic extern
 • Estudiar els projectes científics que sol·licitin mostres
 • Avaluar la qualitat i l’aprofitament de les activitats del banc
 • Avaluar les memòries anuals i els plans d'activitats
 • Orientar en l'elaboració de les tarifes
 • Vetllar per una dotació adequada de recursos i infraestructures
|alt comite etic|

Comitè d'Ètica de la Investigació

El Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEim) de l'Hospital Clínic, format per experts en el camp de la medicina, el dret, l'ètica i la teologia, fa les funcions de Comitè Ètic del Biobanc.

 • Avaluar la qualificació de l’investigador principal i de l’equip investigador
 • Ponderar els aspectes metodològics, ètics i legals del projecte
 • Ponderar el balanç de riscs i beneficis
 • Vetllar pel compliment dels procediments que permetin assegurar la traçabilitat de les mostres
 • Desenvolupar codis de bones pràctiques

Banc de teixits neurològics

Contactar-hi(ELIMINAR)Coordinadora clínica:

Raquel Sánchez-Valle, MD, PhD

Funcions

Raquel Sánchez

 • Assessorament científic del BTN
 • Assessorament estratègic del BTN
 • Assessorament general en matèria de neurologia clínica al Biobanc
 • Gestió del retorn de resultats provinents de la recerca segons lo establert amb el document de donació i d’acord amb els requeriments del CEIC
 • Representació del BTN davant entitats públiques i privades, especialment davant clínics i investigadors en el àmbit de les malalties neurològiques
 • Participació en el grup coordinador del Biobanc

Coordinadora tècnica:

Ellen Gelpi, MD, PhD

Contactar-hi(ELIMINAR)

Funcions

Ellen Gelpi

 • Representar el Banc de Teixits Neurològics (BTN) en totes les seves actuacions i davant d’entitats públiques o privades
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres emmagatzemades al BTN
 • Supervisar les activitats dutes a terme al BTN i vetllar pel compliment de les normes de seguretat
 • Responsabilitzar-se del desenvolupament de les tècniques pròpies del BTN
 • Determinar les necessitats de noves prestacions, de nous equipaments i d’instal·lacions
 • Identificar els requisits dels usuaris
 • Determinar les necessitats formatives del personal del BTN
 • Dirigir i supervisar l’activitat científica del BTN
 • Proposar cinc experts en el camp de les neurociències per a formar el Comitè Assessor del BTN
 • Realitzar diagnòstics neuropatològics

Personal tècnic i de laboratori:

Sara Charif

Funcions

Sara Charif

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Manteniment d’equips
 • Comandes

Verónica Santiago

Funcions

Sara Charif

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Manteniment d’equips
 • Comandes

Metges col·laboradors:

Eduard Tolosa, MD, PhD

Professor emèrit de la Universitat de Barcelona

Sergi Borrego, Oscar Ramos, Mikel Vicente, Mar Guasp, Carmen Montejo, David Reyes

Banc de tumors i d'anatomìa patològica

Contactar-hi(ELIMINAR)Coordinadora clínica:

Míriam Cuatrecasas, MD

Miriam Cuatrecasas

Funcions

 • Representar el Banc de Tumors (BT) en totes les seves actuacions i davant d’entitats públiques o privades

Coordinadora tècnica:

Raquel Bermudo, PhD

Contactar-hi(ELIMINAR)

Funcions

Raquel Bermudo

 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres emmagatzemades al BT
 • Supervisar la feina del personal del BT
 • Detectar problemes relacionats amb el processament i l’emmagatzematge de les mostres
 • Proporcionar informació sobre el BT
 • Controlar els procediments tècnics que es porten a terme al BT
 • Control i gestió de qualitat
 • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat
 • Col·laboració en l'avaluació histopatològica de les mostres
 • Assessorament als investigadors en el disseny de projectes d’investigació

Personal tècnic i de laboratori:

Laura Gelabert

Funcions

Laura Gelabert

 • Treball tècnic de laboratori
 • Emmagatzematge i registre de mostres
 • Processament de mostres
 • Gestió de compres
 • Manteniment dels aparells i de les instal·lacions del Banc de Tumors

Mónica Marín

Funcions

Mónica Marín

 • Treball tècnic de laboratori
 • Emmagatzematge i registre de mostres
 • Processament de mostres
 • Gestió de compres
 • Manteniment dels aparells i de les instal·lacions del Banc de Tumors

Merche González

Mercedes Gonzalez

Funcions

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres

Amanda Denuc

Funcions

Amanda Denuc

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Col·laboració en l'optimització de noves tècniques
 • Col·laboració en projectes de biospecimen research

Ángela Martin

Funcions

Ángela Martin

 • Creació i gestió d’una base de dades per al seguiment dels documents de consentiment informat
 • Entrevistar els donants per obtenir els documents de consentiment informat
 • Recollir els consentiments obtinguts per facultatius a planta o als dispensaris
 • Registrar els documents a la base de dades
 • Controlar, organitzar i arxivar la documentació

Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids
Coordinadora tècnica:

Verónica Fernández, PhD

Contactar-hi(ELIMINAR)

Funcions

Verónica Fernández

 • Representar el Banc de Mostres de Sang i d’altres Fluids (BMF) en totes les seves actuacions i davant d’entitats públiques o privades
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres emmagatzemades al BMF
 • Supervisar la feina del personal del BMF (tècnics de laboratori, responsable de compres, de qualitat, infermera, etc.)
 • Detectar problemes relacionats amb el processament i el magatzem de les mostres
 • Proporcionar informació sobre el BMF
 • Controlar els procediments tècnics que es porten a terme al BMF
 • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat
 • Coordinació del servei de magatzem
 • Coordinació de la inscripció de col·leccions de mostres biològiques humanes a l´Institut de Salut Carlos III (Registre de Col·leccions)

Personal tècnic i de laboratori:

Regina Cañaveras

Regina Cañaveras

Funcions

 • Comandes
 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Registres informàtics

Anna Morales

Anna Morales

Funcions

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Control i manteniment de l’ordre dels magatzems
 • Manteniment de l’aplicació informàtica

Roser Mas

Roser Mas

Funcions

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de mostres
 • Registres informàtics

Merche González

Merche González

Funcions

 • Treball tècnic de laboratori
 • Processament de les mostres
 • Registres informàtics

Amanda Denuc

Amanda Denuc

Funcions

 • Gestió de col·leccions. Projecte PREDICT

Cofinançat per: